Zoeken op trefwoord

A
aanbesteden
aanbestedingsresultaten
aansluitkosten
aansprakelijkheid
aanvraagproces
aanvragen
academische ziekenhuizen
adherentie
advieskosten
afbouw
afdelingsverblijf
afschrijving
afstoten
afweging renovatie/nieuwbouw
akoestiek
algemene psychiatrische ziekenhuizen
allochtonen
andere regelgeving
apotheek
arbowet
archeologisch onderzoek
architectuur
ARW (Aanbestedingsreglement Werken)
asbest
astmacentra
audiologisch centrum
autisten
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
B
basiskwaliteitseisen
bedgebruik
beeldvormende diagnostiek
begeleiding
begrotingen
behaaglijkheid
behandeling
beheer van gebouwen
beheerskosten
behoefte
bekendmaking
belanghebbende partijen
beleid & strategie
beleidsregels
beleidsregels (ex WZV, WTZi)
beleidsvisie
belevingswaarde
benchmarking
beoordelingskaders
beperkingen
bereikbaarheid
beroep
beschikking
besluit
bestedingsgerede stukken
bestemmingswijziging
betonkernactivering
beveiliging
bezwaarprocedure
bijkomende kosten
binnenmilieu
binnenwanden
boekwaarde
BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische ziekenhuizen)
bouwbegeleiding
bouwbehoefte
Bouwbesluit
bouwbudget
bouwgemachtigden
bouwinitiatieven
bouwkader
bouwkosten
bouwkostenkengetallen
bouwkostennormen
Bouwkostennota
bouwkundige voorzieningen
Bouwmaatstaf inbrengverplichting
bouwmaatstaven en referentiekaders
Bouwmaatstaven nieuwbouw
bouworganisatie
bouwplanbeoordelingen
bouwprioriteiten
bouwprocedure
bouwregime
bouwteams
bouwtechniek en installaties
bouwtijden
bouwuitvoering
bouwvergunning
brandveiligheid
brutering
BTW
budgetcompensatie
budgettair bouwen
buitenland
buitenpoli
C
calamiteitenplan
capaciteit
Capita Selecta
categorie beveiligd (verblijf)
categorie licht (verblijf)
categorie zwaar (verblijf)
centrale sterilisatie
chronisch zieken
chronische psychiatrie
circulaire
College bouw zorginstellingen
concurrentie
Constructie
contracteerplicht
contractvorming
CTG-beleidsregels
curatieve zorg
D
dagactiviteitencentra
dagbehandeling
dagverpleging
dagverzorging
DBC (Diagnose Behandel Combinatie)
De Nieuwe Regeling
deconcentratie
dementie
deregulering
dialyse
directiekosten
documentatiegegevens
doelgroepen
domotica
dubbele diagnose
duurzaamheid
E
eenpersoonskamers
eigendom/huur
eigendomsverhoudingen
eindafrekening
electieve zorg
elektrotechniek
elektrotechnische voorzieningen
energie prestatienormen
energiebesparing
energievoorziening
erfpacht
EuHPN (European Health Property Network)
Europa
Europees aanbesteden
exploitatie
exploitatiegevolgen
extramuraliseren
F
faciliterende functies
financiŽle dekking
flexibel bouwen
flexibel bouwen
flexibiliteit
forensische psychiatrie
functionaliteit
functionele kwaliteiten
functionele relaties
funderingskosten
fysiotherapie
G
gebouwclassificaties
gebouwenbestand
gebruiksvergunning
gedifferentieerde bouwkosten
gedragsproblematiek
gehandicapten
geluid
gesloten/besloten capaciteit
gevels
gezondheidscentra
good practice
groenvoorzieningen
groepsgrootte
groepsverblijf
grondbeleid
grondkosten
grondverwerving
H
hardheidsclausules
herbestemming
herstructurering
HOED (Huisartsen Onder Een Dak)
honorarium
hoofdlocatie
hoogbouw
huisartsenposten
huisvestingsbeleid
huur
huurnormen
I
ICT (informatie- en communicatie technologie)
IMC (intramurale motivatiecentra)
inbrengverplichting
indexeren
indicatiestelling
indieningsvereisten
individueel verblijf
infrastructuur
installaties
instandhoudingsmiddelen
integratie
Intensive care
interactie
interimvoorzieningen
intramurale zorg
inventaris
inventariskosten
investeringskosten
investeringsnormen
isolatieverpleging
J
jaarverslagen
Jeugdzorg
jurisprudentie
jurisprudentie WZV
K
Kapitaallasten
kapitaallasten bij uitbesteding
kengetallen
Kernenergiewet
ketenzorg
keuken
kinder- en jeugdpsychiatrie
kinderdagverblijven
kinderverpleging
kleinschaligheid
kleuren
klinische psychotherapie
koeling
Kosten
kostenanalyses
kostenonderzoeken
kostenramingen
kostenverdeelsleutels
kraamverpleging
kunst
kwaliteit
kwaliteitsbeleid
kwaliteitsmeting
kwartaaloverzichten
L
laagbouw
laboratoria
leefwensenonderzoek
legeskosten
legionella
legionellabestrijding
lichamelijk gehandicapten
licht
licht verstandelijk gehandicapten
life cycle costs
liften
locatiegebonden kosten
locatiekeuze
logeervoorzieningen
logistiek
loon- en prijsstijgingen
loopafstanden
LTHP (langetermijnhuisvestingsplan)
luchtbehandeling
luchtcirculatie
M
macrorapportage
managementondersteuning
marktwerking
materiaalgebruik
medische inventaris
meer- en minderwerk
meerjarenraming
meerpersoonskamers
meervoudig complex gehandicapten
melding
monitoring
multifunctionele centra
N
niet-noodzakelijke bestanddelen
nieuwbouw
noodstroom
nucleaire geneeskunde
O
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
omgekeerde integratie
onderbezettingsverliezen
onderhoud
ondernemen
ondersteunende begeleiding
onderwijsvoorzieningen
onderzoeken
onroerende zaken
ontheffing aanbestedingen
ontwerpaspecten en -uitgangspunten
ontwerpproces
onvoorzien
operatieafdeling
oppervlakteberekening
organisatie en financiering
oriŽntatie
oude plankosten
ouderen
overgangsrecht
overgangsregelingen
overheidsbeleid
overlastbestrijding
P
PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis)
palliatieve zorg
parkeren
patiŽntenperspectief
personeel
personeelsvoorzieningen
persoonsgebonden budget
plafonds
plafondtilliftsystemen
planningsnorm
PPS (Publiek Private Samenwerking)
Prestatie-eis
prikkelniveau
privacy
privatisering
privť-klinieken
programma van eisen
programma- en bestekswijzigingen
projectanalyses
psychiatrische aandoeningen / beperkingen
psychogeriatrische aandoeningen / beperkingen
psychosociale problematiek
public relations
Q
Qind
R
raakvlakproblematiek
radiotherapie
reductie
Referentiekaders bestaande bouw
reikwijdte
relatie investerings- versus exploitatiekosten
relatie zorgconcepten versus gebouwontwerp
renovaties
rente en afschrijving
revalidatie
RGC (regionale GGZ-centra)
RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen)
routing
S
samenwerking (intersectoraal)
sanering
sanitaire voorzieningen
schaalvoordelen
scheiden van wonen en zorg
schoonmaakkosten
selectie architecten en adviseurs
semi-permanent
separeervoorzieningen
SGLVG / SGEVG
signaleringsrapporten
somatische aandoeningen / beperkingen
spoedeisende hulp
spreekuurafdeling
spreiding en ontwikkeling van capaciteit
stakeholdersoverleg
startkosten
stress
structurele opzet
subsidies
T
tabakswet
telefooninstallaties
termijnen
terreingrootte
terreininrichting
terreinvoorzieningen
toegankelijkheid
toekomstige regelgeving
toelating
toeslagen
toezicht
topkoeling
trekkingsrechten
U
UAR (Uniform Aanbestedingsreglement)
uitbesteden
uitbreiding
uitzicht
V
variantenstudies
vastgoedmanagement
veiligheid
verblijf
vergrijzing
vergunningen
verklaring
verlichting
verlosafdeling
vermaatschappelijking
verpleeghuizen
verpleegunits
verpleging
verslaving
verstandelijk gehandicapten
verwarming
verzekeringen
verzorging
verzorgingshuizen
vloeren
voorbereiding en uitvoering bouwaanvraag
voorschriften
voorzieningen & instellingen
vormfactoren
vraagsturing
W
wachtlijsten
warmteopwekking
WBMV-functies (Wet Bijzondere Medische Verrichtingen)
Welstandstoezicht
werkingssfeer
werktuigbouwkundige installaties
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Toelating Zorginstellingen
wet- en regelgeving
wetteksten
winst
WKK (warmte-krachtkoppeling)
woningcorporaties
Woningwet
woonconcepten
woonzorgcomplexen
WTZi (Wet Toelating Zorginstelling)
WZV (Wet Ziekenhuisvoorzieningen)
Z
ZBC (zelfstandige behandelcentra)
zelfstandige bestuursorganen
ziekenhuisvoorzieningen
ziekenhuizen
zintuiglijke gehandicapten
zorginhoudelijke ontwikkelingen en trends
zorgkantoren
zorgstelsel
zorgvisie
zorgvraag, capaciteit en beleid

Thema's