NHC voor de Jeugdzorg

Op verzoek van VWS heeft het Bouwcollege eind 2006 een rapport opgesteld over de mogelijkheden om in de Jeugdzorg een bekostigingsmethodiek op basis van een zogeheten normatieve huisvestingscomponent (NHC) te introduceren. Om de instellingen binnen de jeugdhulpverlening (ofwel provinciale Jeugdzorg), waarop dit rapport NHC voor de Jeugdzorg betrekking heeft, te stimuleren tot meer efficiency wordt gewerkt aan een meer prestatiegerichte bekostiging.

Door producten te definiëren waar men in de toekomst prijzen aan kan koppelen ontstaat de vraag welke kosten door deze prijzen gedekt zullen gaan worden. VWS heeft er op dit punt voor gekozen om, vergelijkbaar met wat in de care wordt voorzien, integrale kostprijzen te willen hanteren, waarmee zowel de activiteiten als de kosten voor de gebouwde infrastructuur mee gedekt worden. In deze gedachte worden jeugdzorginstellingen zelf verantwoordelijk voor hun investeringen, waarvoor zij een herkenbare toeslag in de vorm van een NHC in hun productprijzen krijgen. Een NHC is een component van de totale productprijs die instellingen in staat moet stellen om in gebouwen te investeren als dat redelijkerwijs nodig is en deze ook vervolgens in goede conditie te kunnen houden gedurende een gebruiksduur die in de sector passend wordt geacht.

 

Het Bouwcollege heeft in zijn aanpak zoveel mogelijk gebruik gemaakt van analyses en uitgangspunten uit de care. Voor een deel was dit overigens ook onvermijdbaar omdat zaken als oppervlakte-uitgangspunten zoals neergelegd in de AWBZ-prestatie-eisen in de Jeugdzorg ontbreken. Bovendien waren al deze uitgangspunten in het eerder genoemde rapport “Quick scan in de care” zo systematisch uitgewerkt dat hiermee een goede basis werd verkregen voor een NHC in de jeugdzorg. Aan de hand van een confrontatie van deze uitgangspunten met recente bouw in de jeugdzorg is getoetst of de vanuit de aanpalende sectoren in de AWBZ (kinder- en jeugdpsychiatrie en LVGj-zorg) geformuleerde uitgangspunten met betrekking tot m² en de bijbehorende kosten aansluiten bij de praktijk in de jeugdhulpverlening. Vervolgens zijn op basis hiervan NHC’s bepaald volgens een tweetal lifecycle-patronen zoals die in het Quick scan onderzoek zijn bepaald. Daarna heeft nog een toetsing plaatsgevonden van de via de NHC beschikbaar te stellen middelen aan de over een reeks van jaren geschatte behoefte.

 

Document: Rapport NHC voor de Jeugdzorg

Thema's