Kengetallen grondkosten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)

Het Centrum Zorg en Bouw publiceert jaarlijks in het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector kostenkengetallen voor grondverwerving.

In het toekomstige systeem van prestatiebekostiging zullen ook de grondkosten binnen de integrale tarieven moeten worden bekostigd. Als referentie kan voor de grondkosten vooralsnog worden uitgegaan van de financiële bovengrenzen die tot voor kort binnen de zorg golden. Deze grondkostennormen werden uitgedrukt in maximaal (feitelijk) te besteden kosten per m² bruto vloeroppervlakte gebouw. Het uitdrukken van grondkosten in een kostenkengetal per m² grond is lastig, gezien de in ons land sterk variërende grondprijzen. Om toch te komen tot kengetallen voor grondkosten zijn de vorig jaar gepubliceerde grondkostenkengetallen met de Gezondheidszorgindex verhoogd.

De grondprijzen kenmerken zich door grote regionale verschillen. De grondprijzen per m² liggen in de noordelijke provincies en Zeeland gemiddeld aanmerkelijk lager dan elders. De hoogste grondprijzen treden op in de Randstad en in de provincie Utrecht. De regionale verschillen zijn vertaald in regionale toeslagen of kortingen die over de grondkostenkengetallen berekend kunnen worden. De te hanteren procentuele toeslagen volgen het postcodesysteem. Voor de duurste regio’s (of postcodegebieden) is een plus van 20% vastgesteld. Voor andere regio’s variëren de toeslagen van +10% tot 0% of gelden kortingen van -10% tot -20% voor de goedkopere regio’s.

De volledige tekst van de paragraaf grondkosten en een specificatie van de postcodegebieden en de daarbij behorende regiotoeslagen of -kortingen vindt u in onderstaande links:

Document: Hoofdstuk 5.3 Grondkosten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
Zie ook: Overzicht regiotoeslagen of -kortingen grondverwerving

 

Thema's