Links

Organisaties/sites Nederland

Alles over brandveiligheid
Op deze website van de Rijksoverheid wordt ingegaan op de verschillende wetten, regels en afspraken rond brandveiligheid. Ook leest u over de verschillende levensfasen van een gebouw, en wie in welke fase verantwoordelijk is voor brandveiligheid.

Artsennet 
Informatieportal voor artsen en studenten met sites van een groot aantal beroepsverenigingen. 

Brandveiligheid in de zorg.
Op deze site kunt u de beschikbare brandveiligheidsmatrices downloaden.

CBO - Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
Het CBO richt zich op de ontwikkeling, uitvoering en toetsing van professioneel kwaliteitsbeleid in de zorg. Daarnaast werkt het CBO aan de (door)ontwikkeling en validering van methodieken en kwaliteitsinstrumenten.

Centrum patiëntveiligheid Isala
Het Centrum Patiëntveiligheid Isala richt zich op het continu bevorderen  van de patiëntveiligheid dan wel het verminderen van (bijna-)incidenten en calamiteiten in de patiëntenzorg door het uitwisselen van informatie over risico’s en fouten in de zorg, de genomen maatregelen en de resultaten daarvan.

Emergos-bedrijfsnoodorganisatie
EMERGOS biedt een instrument om bedrijfsnoodorganisatie op te zetten of te verbeteren, dat toepasbaar is voor bedrijven en organisaties die bij ongevallen en calamiteiten te maken hebben met een groot risico voor zowel de eigen werknemers en derden als voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

EMGO – Institute for Health and Care Research
Interfaculty research institutes of the VU University Amsterdam and VU University Medical Center Amsterdam.

Kenniscentrum patiëntveiligheid UMC Utrecht
Het doel van het Kenniscentrum is om het verbeteren van de patiëntveiligheid als continu proces in te bedden in de organisatie en het effect hiervan met wetenschappelijk onderzoek te meten.

Kenniscentrum plaagdieren (KAD) 
Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het stelt kennis over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen ter beschikking aan overheden en branches. Het KAD ondersteunt opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en kwaliteit van bestrijdingsplannen. Het KAD geeft voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen op.

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)
Het NEN faciliteert het opstellen van normen, ook op bouwkundig gebied. Via de site zijn de normen te bestellen.

Nederlandse vereniging van veiligheidskunde (NVVK)
De NVVK is een vereniging van veiligheidsdeskundigen uit diverse beroepsgroepen, variërend van de gezondheidszorg tot chemische industrie en dienstverlening. De NVVK onderscheidt vijf domeinen, waaronder patiëntveiligheid. Ook andere domeinen kunnen overigens interessante thema's voor zorginstellingen bevatten.

Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
De VHIG is een beroepsvereniging voor adviseurs infectiepreventie binnen instellingen van gezondheidszorg. De site bevat ondermeer een infocenter met informatiebronnen over infectiepreventie (zoals richtlijnen).

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

Orde van Medisch Specialisten (OMS): (site maakt deel uit van artsennet.nl)

Onderzoekscentrum ‘safety 4 patients’ 
Safety 4 Patients richt zich op wetenschappelijk onderzoek en de vertaling van nieuwe kennis en inzichten voor de dagelijkse praktijk van zorgverleners en patiënten om zorggerelateerde onbedoelde schade zo veel mogelijk te voorkomen en daarmee de patiëntveiligheid te vergroten.

VMS Veiligheidsprogramma:
Veiligheidsmanagementsysteem, het verbeteren van patiëntveiligheid te verbeteren

VWS-dossier kwaliteit in de zorg
Beleid en links op het terrein van kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Werkgroep Infectiepreventie (WIP)
Het doel van de WIP is het maken richtlijnen op het gebied van infectiepreventie voor de gezondheidszorg om hiermee een bijdrage te leveren aan het infectiepreventiebeleid in Nederland. De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwt de richtlijnen van de Werkgroep als professionele standaarden.

Zonmw
Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie
ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en implementatie.
Het werkgebied van Zonmw ligt op het snijvlak van gezondheidsonderzoek, beleid en zorginnovatie.

Zorg voor beter
Via Zorg voor Beter wordt gewerkt om de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Doel is een kwalitatief betere, efficiënte en duurzame zorg met tevreden cliënten. Door te leren en te profiteren van bestaande ervaringen en kennis. Door het creëren van meer samenhang en een betere aansluiting op andere zorgsectoren. En door het slimmer en beter organiseren van het werk. Er lopen verschillende Verbetertrajecten via Zorg voor Beter .

Wet- en regelgeving Nederland

Wetgeving overheid
Zoeken naar wetten:
Woningwet, Wet ruimtelijke ordening, Arbeidsomstandighedenwet, Kernenergiewet, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening
Zoeken naar Besluiten:
Bouwbesluit, Arbeidsomstandighedenbesluit, Besluit stralingsbescherming

VROM-inspectie

VROM-bouwbesluit online

Bouwregelgeving op een rij BRIS

Inspectie voor de Gezondheidszorg

Organisaties/sites buitenland

ECRI: Medical Device Safety Reports MDSR
MDSR is a  repository of medical device incident and hazard information independently investigated by ECRI Institute, a nonprofit health research agency. MDSR is not an alerting service, but a periodically updated review of the types of problems that have occurred with medical devices and lessons learned over the past three decades. It focuses on the steps that medical device users can take to prevent or reduce medical device risks to patient care and healthcare worker safety.

World Health Organisation (WHO) - Internationaal - Patient safety)

EU

World Health Organisation (WHO) - Europe Office --Patient safety)
Op de site zijn vooral internationale studies te vinden

Patient Safety (EU)
De site van de Europese Commissie inzake Gezondheid en patiëntveiligheid.

The National Patient Safety Agency (UK)

SImPatIE Safety improvement for patients in Europe
Documents of a European funded project aided by a grant by DG Health & Consumer Protection,

USA

Center for health design.
The Center for Health Design helps healthcare and design professionals to improve the quality of healthcare through the built environment using evidence-based design (EBD).

Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities (USA)
Richtlijnen bij de bouw van ziekenhuizen in de US (te bestellen).. 

Joint Commission
Organisatie gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, onder andere door het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van standaarden en het accrediteren van instellingen.. 

National Patient Safety Foundation (USA)
Organisatie gericht op het verbeteren van de patiëntveiligheid door het creëren en (laten) toepassen van kennis en het vergroten van de awareness voor patiëntveiligheid.

Australië

The Australasian Health Facility Guidelines (AusHFG), guidelines
Richrlijnen voor de bouw van ziekenhuizen in Australië, vrij te downloaden.

The Australian Patient Safety Foundation Inc. (APSF)
De APSF is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich richt op verbetering van de patiëntveiligheid (artikelen, softwaretool).

Links binnen TNO

Integrale veiligheid in de zorg 
TNO biedt organisaties in de zorg oplossingen voor een integrale aanpak van veiligheidsaspecten.

Zorginnovatie  
Inititiatieven en activiteiten rond het thema zorginnovatie

Veilige en effectieve zorg 
Ontwikkeling van nieuwe zorgconcepten

Controlroomdesign 
Impact van teamperformance op patiëntveiligheid

Mt-alerts Veiligheid Medische apparatuur 
Nederlandse zorginstellingen kunnen op eenvoudige wijze de veiligheid van hun medische apparatuur verbeteren. De e-dienst ‘MT Alerts’ van TNO bericht over incidentmeldingen van medische apparatuur die gebruikers, fabrikanten en organisaties wereldwijd gerapporteerd hebben. Deze informatie is nu online beschikbaar

Losse (TNO)artikelen

Thuisbevalling net zo veilig als ziekenhuisbevalling (2009)

Nieuwe methode moet fouten met infuuspompen voorkomen (2008)

Model Quality for medical technology (QMT), uitleg over een certificaat waarmee de processen rond medische technilogie zijn vastgelegd en worden gevolgd.  

Grip op eigen \veiligheid (over vallen in de thuissituatie)

Impact van teamperformance op patiëntveiligheid