Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010

Het Centrum Zorg en Bouw wil met het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector jaarlijks betrouwbare bouwkostenreferenties bieden voor de diverse sectoren in de zorg. Het Jaarbeeld schetst daarnaast ook de ontwikkelingen van de bouwmarkt en gaat in op tal van andere kostenrelevante aspecten.

Nieuwe indeling kostenkengetallen

Dit jaar is gekozen voor een nieuwe indeling van de kostenkengetallen.

Voor de care worden de kostenkengetallen niet langer gekoppeld aan de categorieën licht, zwaar en beveiligd volgens de vervallen prestatie-eisen voor de nieuwbouw van AWBZ-voorzieningen. De kostenkengetallen volgen enerzijds de diverse care-sectoren en anderzijds de diverse gebouwtypen die binnen deze sectoren kunnen worden onderscheiden. De kostenkengetallen voor de jeugdzorg volgen de indeling zoals in de voorgaande jaarbeelden is toegepast. Voor de cure worden, naast de monoliet met alle functies in een gebouw, gebouwtypen geïntroduceerd die in grote lijnen het zogeheten schillenmodel volgen. Dit jaar ontbreekt het nog aan voldoende praktijkgegevens om voor de diverse gebouwtypen in de cure gedifferentieerde kostenkengetallen te kunnen bepalen. Vooralsnog wordt voor de cure volstaan met één kostenkengetal gekoppeld aan een tabel met gedifferentieerde richtbedragen per functiegroep.

Voor het verzamelen van praktijkgegevens is aansluiting gezocht bij een aantal ‘kosten- kennispartners’ uit de (zorg)bouwpraktijk die dit jaar reeds diverse recente aanbestedingsresultaten van zorgbouwplannen hebben aangeleverd.

  

De kostenkengetallen voor nieuwbouw van zorgvoorzieningen worden uitgedrukt in bouw- en investeringskosten per bruto m². Omdat de prestatie-eisen niet langer van kracht zijn, is het van belang in dit jaarbeeld ook een uitspraak te doen over de gemiddelde bruto vloeroppervlakte per plaats of bed. Daarvoor wordt de vloeroppervlakte van diverse zorgbouwprojecten nader geanalyseerd.

 

In het jaarbeeld worden rubrieksgewijs de kostenuitgangspunten en kostenkengetallen per 1 januari 2010 vermeld en toegelicht. Naast bouwkostenkengetallen komen hierbij ook de overige investeringskosten aan bod. De kostenkengetallen hebben nadrukkelijk geen normatief karakter en hebben niet meer de status van een prestatie-eis of beleidsregel, zoals dat ten tijde van het bouwregime het geval was.

 

Naast de kostenkengetallen gaat het Jaarbeeld in op:

  • de ontwikkeling van de bouwmarkt
  • de bekostiging van kapitaallasten in de zorg
  • wijzigingen in de bouwregelgeving
  • life cycle costing
  • Thema's