Bouw in de gezondheidszorg, inzicht in de kostenontwikkelingen 2011

In het TNO-rapport Bouw in de gezondheidszorg, inzicht in de kostenontwikkelingen 2011, wordt voor het eerst inzicht verschaft in de totale omvang van de bouwinvesteringen en huurlasten in de gezondheidszorg in de afgelopen drie jaar. De hiervoor uitgevoerde analyse van jaardocumentgegevens geeft een beeld van de verschillen tussen de sectoren alsmede een indruk van de verschillen tussen de categorieën binnen de sectoren. De omvang van zowel bouwinvesteringen als huurlasten is in 2010 gestegen, met name in de ouderenzorg.

De langdurige onduidelijkheid over het overgangsregime in het bekostigingsstelsel, de risicoperceptie van banken en het feit dat bepaalde investeringsplannen onvoldoende blijken te renderen, hebben geleid tot problemen in de financiering van zorgbouwprojecten. Deze financieringsproblemen zullen de groei in de zorgbouw, die in potentie aanwezig is, in eerste instantie temperen.

Uit een analyse van recent aanbestede zorgbouwprojecten blijkt dat marktprijzen zich nog ver onder het ‘neutrale’ prijsniveau bevinden. Het gewogen gemiddelde aanbestedingsresultaat van deze zorgbouwprojecten in de periode 2009-2011 bedraagt 12,6% voordelig ten opzichte van de directiebegrotingen. De voor de opdrachtgever meevallende aanbestedingsresultaten bevestigen het beeld van het huidige economische klimaat.

Voor een gemiddelde referentie kunnen de in 2010 voor de zorgbouw gepubliceerde kostenkengetallen nog steeds worden gebruikt. Er zijn dit jaar onvoldoende recente kostengegevens van zorgbouwprojecten aangeleverd om deze kostenkengetallen, behoudens een indexering, te actualiseren. Ter informatie zijn de naar prijspeil 2011 geïndexeerde bouwkostenkengetallen beknopt weergegeven.

Tot slot is een overzicht van de Gezondheidszorgindex opgenomen. Deze indexcijfers, die de autonome ontwikkeling van de lonen en materiaalprijzen weergeven, zijn het afgelopen jaar licht gestegen en wijken daarmee af van de uit de marktanalyse voortvloeiende kostenontwikkeling. In de huidige marktprijzen wordt gerekend met lagere winstmarges en doorberekeningen van algemene kosten.

Document: Bouw in de gezondheidszorg

Thema's